KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA                      

   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

1- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılan ve şirketimizce, işlemeye konu olabilecek ve açık rızanız ile işlenebilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Sağlık Verisi

Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, adli tıp raporu, kan grubu bilgisi, sağlık harcama bilgileri


 

2- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Özel nitelikli kişisel veriler, Acente tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. İşbu açık rıza metnini okuyup onayladığınızda aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş sayılacağınızı bildiririz.

 • Poliçe ve/veya zeyil oluşturulması ve poliçelerdeki verilerin güncellenmesi
 • Tekliflerin hazırlanması için verilerin sigorta şirketleri ile paylaşılması
 • Poliçe kapsamında primlerin tahsilatı
 • Hasar/Provizyon destek süreçlerinin takibi
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sağlık sigorta ürününe veya diğer sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, teklif verilebilmesi ve bu doğrultuda poliçe oluşturulabilmesi,
 • Raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halükarda yasal düzenlemelerde öngörülen zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNE AKTARIMI

Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde sigorta şirketlerine, sigorta sözleşmelerinin yapılabilmesi için işbirliği yapılan diğer sigorta aracılarına, hasar yönetim sürecinin değerlendirilebilmesi için asistans hizmeti veren şirketler ile tedavi görülen sağlık kurumlarına aktarılmaktadır. Bu kapsamda açık rıza metnini okuyup onayladığınızda aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt içindeki üçüncü kişilere;

 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
 • Poliçe ve/veya zeyil oluşturulmasını sağlamak
 • Poliçe primlerinin tahsilini sağlamak amaçlarıyla aktarılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı bildiririz.
 • Hasar/Provizyon takibi
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sağlık sigorta ürününe veya diğer sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, teklif verilebilmesi ve bu doğrultuda poliçe oluşturulabilmesi,
 • Raporlama ve gerekli analiz çalışmalarının yapılabilmesi,

4- AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimizce düzenlenen sigorta teklifleri, poliçeler ve tazminat ödemeleri, risk ölçümü yapılması, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi sırasında Evrim Sigortacılık A.Ş. tarafından, aşağıda açıklandığı çerçevede, sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın / yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Ayrıca hasar dosyası kapsamında sağlık verilerinizin de işlenmesi söz konusu olabilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hissedarlara, sigorta aracılarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi /yurtdışı iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına, sözleşmeli avukatlarımıza, risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması amacıyla Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.ş’nin hizmet aldığı firmalara ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

Sağlıkla ilgili özel nitelikli veri işlenmesi halinde, toplanan bu veriler, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Tazminat başvurularında ise, yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla, sağlık konusunda asistans hizmeti veren kuruluşlarla, vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle paylaşılmaktadır.

Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.ş kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, verilerinizin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü yasal süreler boyunca saklanmakta ve işlenme amacının sona ermesinden itibaren imha edilmektedir.

AÇIK RIZA METNİ

Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.ş (“Acente”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Şirket’in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda yukarıda belirtilen şahsıma ve bağımlılarıma ait özel nitelikli kişisel verilerin veya sağlık verilerinin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak;

 • Sigorta poliçesi ve/veya hasar dosyası kapsamında sağlık verilerim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine,
 • Özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması amacıyla Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.ş’nin hizmet aldığı firmalara ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine aktarılmasına,
 • Özel nitelikli kişisel verilerim ve/veya sağlık verilerim ile ilgili bilgi ve belgelerin Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.ş tarafından mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına,
 • Özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin sigorta sözleşmesi gereklerinin yerine getirileceği her aşamada reasürans ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmasına özgür irademle izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum. 

 

İmza

………