abortion clinic everett wa

abortion clinic everett wa link

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. 

bactroban

bactroban esasolutions.sk

levitra

levitra click

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller 

Madde 2- Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır: 

  • İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar. 

  • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar. 

  • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları, 

  • Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla çalışma ücretleri.  

  • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar. 

  • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,  

  • 3 üncü maddenin (o) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 

  • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.