prednisolon bivirkninger

prednisolon 25 mg

Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. 

ciproxin torrino

ciproxin 750

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller 

  • Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır: 

  • Montajın yapılması için ku1lanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler, 

  • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısiyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,  

  • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları, 

  • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, 

  • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, 

  • Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar,  

  • 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.