melatonin pregnancy side effects

melatonin pregnancy category read

Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışı tatillerinizde ya da seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan seyahat sağlık sigortasıdır. Vize başvurusunda da talep edilen “Vize Sigortası” olarak da bilinen sigortadır. 

paroxetine effet

paroxetine effet by-expression.com

 

 

Poliçemizin Avantajları

Her iki alternatifli UND seyahat sağlık (Vize poliçesi) poliçemiz için poliçe süresince toplam limit;

6 aylık poliçe   € 150.000

12 aylık poliçe € 250.000

 

  Teminatlar

  • - Yurt dışı Seyahat
  • - Tıbbi Tedavi
  • - Geri Dönüş / Tıbbi Nakil
  • - Cenazenin Yurda Getirilmesi
  • - Bireysel Sorumluluk
  • - Kefalet için Avans Ödemesi
  • - Tıbbi Asistans
  • - Teknik Asistans

Lojistik Seyahat Sağlık Sigortası Teminatları


sertraline alcohol effects

can you drink alcohol with sertraline tymejczyk.com

Yurtdışında tıbbi tedavi

 

1.1     SİGORTACI, teminat kapsamına giren bir durum nedeniyle sigortalının yurtdışında gerçekleşen ve bir hekim tarafından yapılan tedavi giderlerini poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Bu, teminat aşağıda belirtilen masrafları içermektedir:

    a) Ameliyatlar dahil olmak üzere hastanede yatarak tedaviler;

    b) Ayakta tedaviler;

    c) İlaçlar, bandajlar;

    d) Yurtdışında bir erken doğum olması durumunda (Genel Sigorta Koşulları Madde 1.’den farklı olarak), bu teminat için belirtilen toplam limiti geçmeyecek şekilde, yeni doğan çocuk için yurtdışında yapılması gereken tedavi masrafları;

    e) Her sigortalanmış olay için toplam 250.- € toplam tutara kadar basit veya geçici dolgular ve protezlerin ve takma dişlerin tekrar işlev görmelerine yönelik onarım işlemleri dahil olmak üzere acının dindirilmesine ilişkin diş tedavisi,

    f) Sigortalanmış seyahat sırasında meydana gelen bir kaza veya bir hastalık neticesinde ilk defa gerekli görülmesi durumunda, her sigortalanmış olay için toplam 250.- € toplam tutara kadar yardımcı araçlar (örn. yürümeye yardımcı araçlar, bir tekerlekli iskemlenin kiralanması). 

1.2.    Sigortalının hareket etmesinin mümkün olmaması nedeniyle sigortalanmış seyahatin sona ermesi itibarıyla tıbbi amaç doğrultusunda geri dönüş seyahatinin yapılması gerekirse, SİGORTACI sigortalanmış olayın meydana gelmesinden itibaren 45 günü geçmemesi koşuluyla, sigortalının hareket etmesinin mümkün olduğu tarihe kadar tıbbi tedavi masraflarını ödeyecektir. 

1.3.    Sigortalının SİGORTACI’nın Acil Arama Merkeziyle irtibata geçmesine yönelik telefon masrafları, her sigortalanmış olay için 25.- €’ya kadar ödenecektir. 

mixing adderall and weed

mixing ibuprofen and weed devlog.stoepel.net

- SİGORTACI sigortalının aşağıda belirtilen masraflarını poliçede belirtilen limit dahilinde ödeyecektir: 

- Yurtdışındaki hastaneye tıbbi amaçlı ulaşım ve tatil yerindeki kaldığı yere geri dönüş ulaşımı;

- Sigortalının yurtdışından ikamet ettiği yere veya ikamet ettiği yere en yakın hastaneye tıbbi bakımdan makul nedenlere dayalı olarak tahliyesi;

- Ölüm durumunda yurtdışındaki defin işlemi veya cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere gönderilmesi. 

abortion options at 4 weeks

abortion options

Vefat halinde defin veya cenazenin yurda nakli

Sigortalı seyahat sırasında teminat kapsamına gire bir durum nedeniyle vefat ederse, SİGORTACI, sigortalının yakınlarının talep etmesi durumunda, vefat eden kişinin yurtdışında defnedilmesini veya ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini organize edecek ve bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dahilinde ödeyecektir.

benadryl pregnancy category

benadryl and pregnancy

SİGORTACI, sigortalanmış seyahat sırasında günlük hayat içinde meydana gelen ve sigortalının mesleki faaliyeti dışında kalan özel hayatı sırasında oluşacak kişisel sorumluluk risklerine karşılık olarak sigortalıya poliçede/sertifikada belirtilen tutara kadar teminat sağlayacaktır. Teminat, kişilerin ölümüyle, yaralanmasıyla veya sağlığına yönelik zararla (bedensel yaralanma), mal hasarı yada tahribatıyla (maddi hasar) sonuçlanan bir olay durumunda, özel hukukta yer alan yasal yükümlülük hükümleri çerçevesinde, sigortalı aleyhine doğabilecek bir tazminat talebinde bulunulması durumunda sağlanır.

allegra

allegra raunihigson.co.uk

how to buy naltrexone

buy naltrexone

Sigortalı tutuklanırsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, SİGORTACI bir avukat veya bir tercüman bulunmasına yardımcı olacaktır. 2.500.- € tutara kadar mahkeme masraflarını, avukat ve tercüman masraflarını ve gerekli olması durumunda 10.000.- € tutara kadar kefalet ücretini sigortalıya borca mahsup ödeyecektir. Sigortalı, ödenmiş olan bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde SİGORTACI’ya geri ödeyecektir. 

cheap abortion clinic

cheap abortion clinics in columbus ohio

1.1. Hastalık / Kaza

1.1.1. Tıbbi bakıma ilişkin bilgi

SİGORTACI, talep edilmesi durumunda, seyahate başlanmadan önce veya sonra sigortalının bir doktor tarafından bakımına ilişkin seçenekler konusunda bilgi verecektir. Mümkün olan durumda, İngilizce veya Türkçe bilen bir doktor tayin edecektir.

1.1.2. Hastaneye sevk

Sigortalının bir hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda, SİGORTACI aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayacaktır:

a) Bakım

SİGORTACI tarafından tayin edilmiş bir doktor vasıtasıyla, tedaviyi gerçekleştiren hastane doktorlarıyla ve gerekli olması durumunda sigortalının ülkesindeki doktorla temas kurulacak ve söz konusu doktorlar arasında bilgi alışverişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Talep edilmesi durumunda, SİGORTACI sigortalının yakınlarına haber verilmesini sağlayacaktır.

b) Hastane ziyareti

Hastanede yatma süresi beş günden fazla sürecek gibi görünüyorsa, SİGORTACI sigortalının bir yakınının sevkin gerçekleştirildiği hastaneye gidişi ve daha sonra ikamet yerine geri dönüşü için bir yolculuk organize edecektir. SİGORTACI, bununla ilgili ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

c) Tedavi giderlerini ödeme garantisi

SİGORTACI, teminat kapsamına giren bir durum nedeniyle oluşan tedavi giderlerini Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dahilinde ödeyecektir.

1.1.3. Tıbbi amaçlı nakil

Tıbbi bakımdan ihtiyatlı ve makul olması durumunda, SİGORTACI sigortalının ikamet yerine veya ikamet ettiği yerin en yakınındaki uygun bir hastaneye tıbbi olarak uygun bir ulaşım aracıyla (hava ambulansı dahil) geri götürülmesi işini organize edecek, bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dahilinde ödeyecektir.

1.2. İlaçların sevk edilmesi

1.2.1. Sigortalının seyahati sırasında kaybetmiş olduğu ilaçlara ihtiyaç duyması halinde, SİGORTACI ikame ilaçların sağlanmasını organize edecek, bunları sigortalıya gönderecek ve gönderim masraflarını karşılayacaktır.

1.2.2. Sigortalı, ilaçla ilgili hesabın kendisine verilmesinden itibaren bir ay içinde ikame ilaçların bedelini SİGORTACI’ya geri ödemek zorundadır.

1.3. Vefat halinde defin veya cenazenin yurda nakli

Sigortalı seyahat sırasında teminat kapsamına gire bir durum nedeniyle vefat ederse, SİGORTACI, sigortalının yakınlarının talep etmesi durumunda, vefat eden kişinin yurtdışında defnedilmesini veya ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini organize edecek ve bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dahilinde ödeyecektir.

1.4. Bir sigortalanmış olayın meydana gelmesinden sonraki yükümlülükler

1.4.1. Sigortalı, SİGORTACI’nın Acil Çağrı Merkeziyle derhal irtibata geçme yükümlülüğüne sahip olacaktır.

1.4.2. Yukarıda belirtilen yükümlülük yerine getirilmezse, SİGORTACI tazminat ödeme yükümlülüğünden ibra olacaktır. Tazminat ödeme yükümlülüğü, yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin kasıtlı fiilden veya ağır ihmalden kaynaklanmaması ölçüsünde geçerliliğini koruyacaktır. Bir yükümlülük ağır ihmal nedeniyle yerine getirilmiyorsa, yükümlülüğün yerine getirilmemesi bir tazminat talebinin olup olmadığını saptama sürecini veya SİGORTACI’nın tazminat ödeme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının ve eğer böyle bir yükümlülüğü bulunuyorsa yapılacak ödeme düzeyinin saptanması sürecini etkilemiyorsa, SİGORTACI ödeme yapma yükümlülüğünde olacaktır.

1.5. Diğer sigorta poliçelerinden tazminat

Bir sigortalanmış olay meydana gelirse ve başka sigorta poliçeleri çerçevesinde tazminat talebinde bulunulabiliyorsa, bu yükümlülük öncelik kazanacaktır. Sigortalı sigortalanmış olayı SİGORTACI’ya bildirirse, SİGORTACI önce hareket edecektir

pregnancy test calculator

pregnancy symptom calculator

1.1. Sağlanan sigorta teminatı

Sigorta teminatı aşağıda belirtilen masrafları karşılamaktadır:

SİGORTACI sigortalının seyahat sırasında karşılaşabileceği aşağıda belirtilen acil tıbbi durumlara karşı Acil Çağrı Merkezi yoluyla 24-saat yardım hizmetleri sağlayacaktır.

1.2. Bilgi ve güvenlik bildirileri

Sigortalı tarafından talep edilmesi durumunda, SİGORTACI aşağıda belirtilenlerle ilgili olarak bilgi sağlayacaktır:

1.2.1. En yakın diplomatik misyon (adres ve telefon bilgileri);

1.2.2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından seyahatle ilgili uyarılar ve güvenlik bildirilerini sağlayacaktır.

1.3. Kişisel mesaj

Seyahat sırasında sigortalıya ulaşılamıyorsa, SİGORTACI radyoda bir kişisel mesaj yayınlanmasını organize edecek ve bununla ilgili masrafları karşılayacaktır.

1.4. Üçüncü kişilere haber verilmesi

Seyahat programında değişiklik olursa veya sigortalı acil bir durumla karşılaşırsa, SİGORTACI sigortalının talep etmesi üzerine yakınlarına ve işverenine durumu haber vermeye çalışacaktır.

1.5. Adli kovuşturma

Sigortalı tutuklanırsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, SİGORTACI bir avukat veya bir tercüman bulunmasına yardımcı olacaktır. 2.500.- € tutara kadar mahkeme masraflarını, avukat ve tercüman masraflarını ve gerekli olması durumunda 10.000.- € tutara kadar kefalet ücretini sigortalıya borca mahsup ödeyecektir. Sigortalı, ödenmiş olan bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde SİGORTACI’ya geri ödeyecektir.