Eğitimlerini şansa bırakmayın.
En önemli varlığınız çocuklarınızın eğitimini, beklenmedik durumlara karşı "Mutlak Eğitim" ile güvence altına alın.

 

 

neden eğitim sigortası, evrim sigorta eğitim sigortası


Başınıza gelebilecek risklerde sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Size bir şey olsa da çocuğunuzun ya da eğitimini üstlendiğiniz başka bir öğrencinin eğitim masraflarının sigorta şirketinizce karşılanmasını sağlar.
 

Çocuğu olan veya çocuk okutan 18 - 60 yaş aralığındaki isteyen herkes (Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.

Sigorta süresi, sigortanın başladığı yıldan itibaren kalan eğitim süresine göre belirlenir. En az 2, en çok 20 yıl olabilir.
 
Vefat Teminatı:
Müşteri tercihine göre öğrenim maliyetine bağlı olarak serbestçe yıllık eğitim maliyeti belirlenir. Vefat durumunda bir defada kalan eğitim süresine ilişkin tutar teminatla sınırlı olmak üzere hak sahiplerine ödenir.
 
İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı:
İşsizlik / Gündelik Hastane teminatı seçilmiş ise bu risk gerçekleştiğinde belirlenen teminat ile sınırlı olmak üzere azami 6 taksit olacak şekilde her ay okul taksit ödemeleri işsizlik devam ettiği / hastanede yatıldığı sürece ödenir.
 
Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı:
Sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.
 
Vefat teminatı için hayat sigortası genel şartlarına tabidir.
 
Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler İşsizlik Teminat kapsamı dışındadır:
 • Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik yardımı kapsamında olmayanlar.
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki Sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda.
 • Sigortalı sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa.
 • Sigortalı mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa.
 • Sigortalı belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse.
 • Sigortalı isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa.
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa.
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınmış olması.
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler.
 • İşsizlik teminatının alınmasını takip eden 180 günlük muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler.
 • İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde iş bulunması halinde.
 • Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde iş bulunması durumunda ayın gününe göre işsiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir. Kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
 

 

Diğer detaylar ve teklif almak için bizi arayın; 0 216 571 1 571